picma.ru | 1joomla.ru
Benvinguts al Conservatori Professional de Música de Badalona
Accés als estudis - Grau Professional - Tercer

La prova d’accés al tercer curs de Grau Professional constarà de dos exercicis, un de llenguatge musical i un altre d’instrument. Els exercicis seran qualificats de  zero a deu punts i caldrà una qualificació mínima de cinc punts en cadascun per a l’establiment de la nota global. La nota global s’especificarà en unitats i dècimes.

1. Exercici de Llenguatge Musical: Aquest exercici consistirà en resoldre les qüestions referides a objectius terminals de l’assignatura, establerts pel Departament de Llenguatge Musical del Conservatori.

Llenguatge musical

 

 


2. Exercici d’instrument: l’exercici d’instrument consistirà en:

a) Interpretar a vista un fragment musical inèdit senzill de vuit compassos

b) Interpretar dos estudis i dues obres d’un repertori format per tres estudis i tres obres de diferents estils i èpoques. Els tres estudis i dues de les obres seran escollits entre la relació establerta pel Conservatori. Una tercera obra serà de lliure elecció per l’alumnat.
En començar la prova, l’alumnat haurà de presentar a la comissió avaluadora, per triplicat les partitures i el llistat d’estudis i obres escollides.
Caldrà portar sempre l’acompanyant/s quan les obres a interpretar així ho requereixin.

S'admetran obres de dificultad similar o superior prèviament aprovades pel departament corresponent

c) Per a l’especialitat de Cant, l’exercici consistirà en la interpretació quatre estudis/obres de diferents estils d’un repertori format per sis estudis/obres, lliurement escollides.
Respondre al qüestionari sobre l’assignatura d’idiomes aplicats al Cant.

PROGRAMES CORRESPONENTS A LES PROVES D'ACCÉS DEL CURS 2014-2015:

Instruments de l'orquestra

Especialitats de corda
Violí
Viola
Violoncel
Contrabaix

Especialitats de Vent fusta / Vent metall
Clarinet
Fagot
Flauta travessera
Oboè
Saxofon
Trompa
Trompeta
Trombó
Tuba

Instruments polifònics

Guitarra
Piano
Orgue

Instruments de la música moderna i jazz

Guitarra Elèctrica
Baix Elèctric

Instruments de la música antiga

Clavicèmbal
Flauta de bec

Cant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Els alumnes d’especialitats no orquestrals (instruments polifònics, instruments de la música moderna, flauta de bec, clavicèmbal i cant) podran fer una prova de Cant Coral per acreditar que han cursat un mínim de dos cursos d’aquesta assignatura, en cas de no fer aquesta prova hauran de cursar l’assignatura de Cant Coral durant dos anys acadèmics.
La prova consistirà en interpretar 2 obres a tres o quatre veus d’un repertori format per tres obres d’estils diferents. Caldrà portar els acompanyants necessaris per fer aquesta prova.

 
Et trobes a: Home Formacions del Conservatori Orquestra de Flautes de Bec

SISP-CORP.COM per al CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA DE BADALONA